Saveti Drenaza

DRENAŽA

 

Drenaža ili drenažni sistem predstavlja sistem kanala, koji  ima funkciju da izvede suvišnu vodu sa zelene površine, koja najčešće nastaje nakon obilne kiše. U suprotnom slučaju, ako zemljište upije veliku količinu vode doći će do prezasićenja zemljišnih pora vodom i do truljenja korena biljka usled nedostatka vazduha. Voda se drenažom odvodi do kišne kanalizacione mreže u najboljem slučaju, septičke kanalizacione mreže ili drenažnu jamu.
Drenaža može biti površinska i podzemna.

Površinska drenaža se sastoji od skupa rigola, sa rešetkom ili bez, od betona ili drugih elemenata postavljenih uglavnom do kolskih i pešačkih staza. Preporučeni pad za rigolu je 0.5-12%.

p= Δh/t*100

p    pad
Δh visinska razlika
t    horizontalno odstojanje

Povrsinska drenaza 1Povrsinska drenaza 2Povrsinska drenaza 3

Otvorene rigole i rigola sa rešetkom površinske drenaže

 

Podzemna drenažaPodzemna drenaža predstavlja sistem perforiranih cevi ukopanih u zemlju. Preporučeni pad za cevi podzemne drenaže je 1-2.5%.
Prečnik cevi je uslovljen količinom vode koju cev treba da odvede.

 

 

 

 

 

Drenazne cevi

Presek podzemnih drenažnih kanala

 

Tip drenaže, organizacija cevi u drenažnoj mreži, je uslovljen geološkom građom terena, reljefom i drugim prilikama na terenu. Postoji pet tipova centralan, radijalni, pravougli, dendritičan, paralelan i rešetkast tip. U drenažnom sistemu je potrebno da postoje, stanice za čišćenje drenaže.

 

d

Poželjno je i vodu sa krova

odvesti u kišnu kanalizaciju

 

SavetiTipovi biljaka Odabir biljakaDrenaža Zemljište Zalivanje biljaka SadnjaMalčiranjeĐubrenje Orezivanje biljaka